کشورهای ایرانی در شمال و خاور ایران باستان - بخش سوم

ایران ویج یا آریاویج، سغد یا سغدیان، مرو یا مورو، بلخ یا باختر، نیسایه یا پارت، هرات یا هرووه، کابل یا وه اکرته، اوروا یا اورغانج، گرگان یا هیرکانی، رخج یا آراخوزیه، هتومنت یا هلمند، راگا یا ری، چخر یا چرغ، ورنه یا گیلان و دیلم، هپته هند و یا پنجاب هند، رنگ‌ها یا رن‌ها در سرزمین قفقاز کنونی مجاور با ایران ویج.

کشورهای ایرانی در شمال و خاور ایران باستان - بخش دوم

ایران ویج یا آریاویج، سغد یا سغدیان، مرو یا مورو، بلخ یا باختر، نیسایه یا پارت، هرات یا هرووه، کابل یا وه اکرته، اوروا یا اورغانج، گرگان یا هیرکانی، رخج یا آراخوزیه، هتومنت یا هلمند، راگا یا ری، چخر یا چرغ، ورنه یا گیلان و دیلم، هپته هند و یا پنجاب هند، رنگ‌ها یا رن‌ها در سرزمین قفقاز کنونی مجاور با ایران ویج.

کشورهای ایرانی در شمال و خاور ایران باستان - بخش نخست

ایران ویج یا آریاویج، سغد یا سغدیان، مرو یا مورو، بلخ یا باختر، نیسایه یا پارت، هرات یا هرووه، کابل یا وه اکرته، اوروا یا اورغانج، گرگان یا هیرکانی، رخج یا آراخوزیه، هتومنت یا هلمند، راگا یا ری، چخر یا چرغ، ورنه یا گیلان و دیلم، هپته هند و یا پنجاب هند، رنگ‌ها یا رن‌ها در سرزمین قفقاز کنونی مجاور با ایران ویج.

خود ساخته‌ها و خود آفریده‌های زرتشت

از موضوعاتی که عقاید زرتشت را به خوبی روشن می‌دارد صحبت از «خودآفریده» بودن بعضی از ذوات طبیعت است به ویژه در «وندیداد» یاد شده.

آزمایش ایزدی یا «ورنیرنگ» در وندیداد

واژه «ور» در اوستایی: ورنگه (ورنیرنگ) «varangh» یا پَساخت «pasâxt» یا آزمایش ایزدی یا داوری ایزدی یا آزمایش قضایی آزمون‌هایی بوده در دین مزدیسنی که از سوی داوران برای اثبات راست‌گویی یا حقانیت کسی برگزیده و به اجراگذاشته‌می‌شد.

 
قالب خاک طراحی شده توسط نرگس مینوخرد